Disclaimer


1.    Algemeen

Op het gebruik van de website van Medipharchem Nederland B.V. zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van de Medipharchem Nederland B.V. stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden.


2.   Gebruik van deze website

De informatie op deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Medipharchem Nederland B.V. kan echter niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct, volledig en up-to-date is.


3.    Uitsluiting van aansprakelijkheid

Gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie. Medipharchem Nederland BV is niet aansprakelijk voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.


4.    Wijzigingen

Medipharchem Nederland B.V. behoudt zich het recht de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


5.    Hyperlink

Deze site bevat links naar websites van derden. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Medipharchem Nederland B.V. heeft geen enkele zeggenschap over websites van derden, en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de links en de inhoud van de bedoelde websites.


6.    Virussen

Hoewel Medipharchem Nederland B.V. redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de beveiliging van deze website. Medipharchem Nederland B.V. garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.


7.    Online communicatie

Medipharchem Nederland B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.


8.    Privacy

Medipharchem Nederland B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Medipharchem Nederland B.V. verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Medipharchem Nederland B.V., mail dan naar: info@medipharchem.nl 


9.    Toepasselijk recht

Op deze Internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, prevaleert de versie in de Nederlandse taal.